De Klimop
MR
Recente Tweets


De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan dat de belangen van de school, ouders, leerlingen en leerkrachten behartigt. De leden van de MR worden gekozen door en uit ouders. De leden van de personeelsgeleding van de MR worden gekozen door en uit personeelsleden. De rechten en plichten van de medezeggenschapsraad zijn in een reglement vastgelegd. De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Verkiezingen voor nieuwe leden worden in principe één keer in de twee jaar gehouden. De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 leden: drie ouders en drie leerkrachten.

 Oudergeleding MR

 Personeelsgeleding MR

 Bert Hazenberg (voorzitter)

 Marleen Regts

 Debbie Bouland (penningmeester)

 Anneke Oldenburger (secretaris) (lid GMR)

 Sandra Schepers (lid GMR)

 Jos de Vrieze

Vergaderrooster MR 2017-2018                                Obs De Klimop

Aanvang: 19.00-20.30 uur                                     Locatie: Obs De Klimop

2017:

(Wegens de procedure die gestart wordt vanwege de vacature: directie obs De Klimop, zal de MR dit jaar ingelaste vergaderingen toevoegen, houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.)

2 oktober                                                                               GMR

20 november                                                                           10-10-2017

                                                                                         28-11-2017

                                                                                         10-04-2018

                                                                                         12-06-2018

                                                                                          

2018:

22 januari

2 juli