De Klimop
Schoolregels
Recente Tweets


 

SCHOOLAFSPRAKEN

Berichtgeving

Maandelijks wordt  een nieuwsbrief  online verspreid. Daarin worden de actuele zaken en het wel en wee in de school besproken. Nog maar in zeer speciale gevallen worden aparte briefjes verspreid.

Digitaal

Onze school heeft een eigen website. Deze is te bereiken via http://www.o2sv.nl/de-klimop/ Op deze site kunt u alle informatie over onze school vinden. In het ouderportaal (Parnassys) vindt u de gegevens van uw kind die op school bekend zijn en onder andere de jaarplanning. Daarnaast heeft onze school een afgesloten facebook pagina, waar je als ouder lid van kunt worden. Hier worden door de leerkrachten foto’s en filmpjes gedeeld over de dagelijkse gang van zaken op school en uitstapjes die we ondernemen.

Gymnastiek

De Klimop kiest ervoor om de kinderen te laten gymmen in een blokuur. Dit betekent 1 keer in de week anderhalf uur gym voor groep  4 tot en met 8. De gymlessen worden  verzorgd door de vakleerkracht Tom Stelpstra. Wegens extra gelden krijgt groep 1 t/m 4 nog een extra uur gym in de week. Deze wordt verzorgd door Marloes Leeman.

Verlofregeling

Alle kinderen in Nederland vanaf 5 jaar moeten naar school. De ouders/ verzorgers zijn hiervoor verantwoordelijk. De gemeente ziet erop toe dat leerplichtige kinderen ook daadwerkelijk naar school gaan. Dit staat nauwkeurig omschreven in de zgn. leerplichtwet. Deze wet kent ook de regels voor verzuim en verlof.

Verlof buiten de reguliere schoolvakanties wordt in principe niet toegestaan. Er is een aantal uitzonderingen. Deze kunt u nalezen op de site of opvragen bij de directie.

Het aanvraagformulier verlof is te verkrijgen bij de directie of te downloaden van onze website.

SCHOOLREGELS

De school is ook een plaats waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn regels nodig. Hieronder staan enkele belangrijke basisregels. Iedere groep heeft daarnaast ook nog eigen regels, die in het begin van het nieuwe schooljaar samen met de leerlingen worden opgesteld en ondertekend.

 Gedrag in en om de school

  • Altijd en overal in en om de school gelden de algemeen geldende fatsoensnormen en -waarden. We zorgen er met elkaar voor dat we niemand buitensluiten, kortom iedereen hoort er bij.
  • De leerlingen doen hun jas en tas in de luizenzak op de (al of niet) afgesproken plaats aan de kapstok.
  • In de pauze gaan alle leerlingen naar buiten, behalve bij slecht weer en bij toestemming van een leerkracht. Verdere uitzonderingen worden alleen gemaakt voor leerlingen met een briefje of mededeling van thuis.
  • Op het plein wordt niet gefietst. Skateboards, skelters, rolschaatsen, waveboards en skeelers zijn toegestaan zolang er geen sprake is van overlast voor anderen.
  • In de gangen en de gemeenschappelijke ruimtes mag niet gerend en geschreeuwd worden. Leerlingen die naar buiten of binnen gaan, zorgen ervoor dat zij andere leerlingen, die nog met hun werk bezig zijn, niet storen.
  • Iedere leerling zorgt ervoor dat het eigen laatje, het vak, de werkplek en de naaste omgeving opgeruimd is.
  • Bij moeilijkheden op het plein gaan de leerlingen naar de pleinwacht. We waarderen het als leerlingen het eerst zelf proberen op te lossen.
  • In de pauzes wordt er samen met de leerkracht gegeten.
  • Leerlingen spelen op de paden en het plein. Naast het schoolplein is een speelbos aanwezig, alleen daar mag van het pad afgeweken worden.

Fietsen

De fietsen worden in de fietsenstalling gezet in de daarvoor gemaakte gekleurde vakken. Fietsen op het plein is verboden voor iedereen. De school is niet aansprakelijk voor schade aan fietsen of diefstal.

Te laat/ ziek

Als uw kind niet of niet op tijd op school kan komen, verwachten we een telefoontje, voor schooltijd, of een briefje met de reden van afwezigheid.

Zorg om uw kind 

In het belang van uw kinderen en onze leerlingen willen we voorkomen, dat we niet op de hoogte zijn van zorgen om uw kind bij andere instanties. Daarvoor is een landelijk instrument(de verwijsindex) beschikbaar waar wij als school gebruik van maken. Wanneer wij ons zorgen maken over een kind en vermoeden dat meerdere partijen bij de zorg betrokken zijn, is het voor de verdere voortgang van belang om elkaar daarvan op de hoogte te stellen. Dat doen wij als school niet zomaar; we besluiten tot een melding in de verwijsindex als wij dat voor de verdere ondersteuning van uw kind en na bespreking in het zorgteam van de school noodzakelijk achten. U als ouder wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld. Op deze manier kunnen wij met een gezamenlijke en afgestemde aanpak de beste ondersteuning voor uw kind regelen. Zie voor meer informatie in de jaargids op de site. 

Samenwerken

Op de Klimop hechten we waarde aan samenwerking. Kinderen onderling, maar ook ouders. Wij zien hen als educatieve partners. Ook de samenwerking tussen andere basisscholen vinden wij belangrijk. Zo gymen onze leerlingen uit de bovenbouw samen met de bovenbouw van de Plaggenborg en gaan zij ook samen op schoolkamp.