De Klimop
Zorg en Begeleiding
Recente Tweets


De missie op zorg van o.b.s De Klimop is als volgt beschreven:

Een goede afstemming realiseren van de opvoeding - en onderwijsbehoeften van het kind door middel van handelingsgericht werken, zodat voor elk kind een passend onderwijsarrangement gerealiseerd kan worden.

De visie op zorg is als volgt geformuleerd:

Op de Klimop zorgen we er voor dat álle leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen; Streven we daarbij naar de hoogst mogelijke resultaten. Werken we handelingsgericht en streven we naar de hoogst haalbare opbrengsten, waarbij we altijd uitgaan van kindkenmerken; Bieden we een omgeving waar iedereen (leerlingen, personeel en ouders) zich veilig en geborgen voelt; Hebben we oog voor leerlingen die specifieke zorg nodig hebben; Werken we vanuit een professionele houding; Betrachten we openheid en helderheid in onze communicatie naar ouders. 

De ondersteuning van het schoolteam is gericht op het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, waarbij we proactief denken en handelen.

Wij proberen onze leerlingen arrangementen te bieden waarbij ze zich naar eigen kunnen optimaal ontwikkelen. Wij motiveren de leerlingen zich te ontwikkelen door te leren van- en met elkaar en door hoge verwachtingen te hebben. Wij stimuleren bij de leerlingen een oplossingsgerichte houding en willen zelfredzaamheid en zelfstandigheid ontwikkelen.

De school tracht in samenwerking met ouders en/of verzorgers de leerlingen zodanig geestelijk en maatschappelijk te vormen dat zij in hun gang naar de volwassenheid zelf een keuze kunnen maken uit de levensbeschouwelijke een maatschappelijke waarden. Uitgangspunt hierbij is dat verschillen tussen leerlingen en hun leraren op een positieve wijze worden gewaardeerd. Om deze reden worden personeelsleden aan openbare scholen niet geselecteerd op basis van achtergrond en levensbeschouwing, maar op basis van de aanwezigheid van goede beroepskwaliteiten.

Speerpunten bij ons zijn:

 • Orde, rust en regelmaat;
 • Hoge verwachtingen; hoge resultaten;
 • Leren is betekenisvol;
 • Effectief omgaan met de tijd;
 • Uitgaan van onderwijsbehoeften;
 • Samen, open en eerlijk;
 • Ouders zijn gelijkwaardig;
 • Talenten ontwikkelen;
 • Groen in en om school;
 • Maatschappelijk betrokken;
 • De school en zijn omgeving;
 • Veel computers in de school.

Onderwijs: Onze school werkt met de gedachtengang van team onderwijs op maat. Leerlingen krijgen op hun eigen niveau instructie. Leerkrachten worden vakspecialisten. Het lesrooster bestaat uit een half uren model waarbinnen leerlingen een half uur instructie krijgen en daarna een half uur verwerken op het leerplein. De leerkrachten geven instructie via het model “interactieve directe instructie model” waarbij de leerlingen het basisaanbod krijgen en hierbinnen, indien nodig, een verlengde en/of een extra instructie. Wij verdelen de groep in drie “niveaus” plus- basis- en zorggroep. Ondersteuning op het leerplein:

 • Er zijn twee onderwijsassistenten die zorg dragen voor de verwerking op het leerplein, maar zij zijn ook ondersteunend in de onderbouwgroep en werken daarnaast met kleine groepen leerlingen voor extra ondersteuning.
 • Kinderen worden onderwezen onder voorspelbaar leerkrachtgedrag.
 • In alle groepen wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden, in iedere groep zijn tenminste vier computers, waar de leerlingen de lesstof mee kunnen oefenen en verder zijn er computers in de gang voor gebruik op het leerplein.

Andere belangrijke vakgebieden zijn: expressie, sociaal emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling.

In de lessen wordt consequent het model “interactieve directe instructie model” gehanteerd. Er wordt gehandeld vanuit voorspelbaarheid. Het product (of de resultaten) en het proces leren zijn beide even belangrijk.

Leerlingen:

Voor onze kinderen zijn veiligheid, duidelijkheid en structuur belangrijk. Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van talenten, van zelfstandigheid en van verantwoordelijkheidsgevoel; iedereen wordt gerespecteerd en we leren om samen te werken. Kinderen worden onderwezen onder voorspelbaar leerkrachtgedrag en werken met een dagtaak (onderbouw) en een weektaak (middenbouw en bovenbouw).

Sociaal-emotioneel leren:

We volgen de kinderen op sociaal-emotioneel gebied met het leerlingvolgsysteem van Kleuterplein en van  “Zien” en gebruiken in de lessen de methode “Kinderen en hun sociale talenten” (groep 3 t/m 8). Verder maken we gebruik van de methoden:

•        Een doos vol gevoelens;

•        Een doos vol gevoelens in axen.

In de orthotheek hebben we verschillende naslagwerken op het gebied van gedrag. Wij kunnen eventueel gebruik maken van de speltherapeut van Interschool. Zij biedt ondersteuning aan kinderen bij het verwerken van problemen op sociaal-emotioneel gebied. 

Passend Onderwijs

In het kader van de wet Passend Onderwijs hebben

Conform de afspraken op het niveau van het SWV onderscheidt de school drie zorgniveaus:

 1. Basiszorg: het aanbod van onderwijszorg en onderwijszorgvoorzieningen die de school permanent biedt aan álle leerlingen in de groepen.
 2. Breedtezorg: het aanbod van onderwijszorg en onderwijszorgvoorzieningen voor leerlingen met meer complexe problematiek dat de school aanvullend biedt met inschakeling van expertise van buiten de school.
 3. Dieptezorg: het aanbod van lichte en zware onderwijszorg door gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen binnen het Samenwerkingsverband (cluster 3-4 en SBO) of buiten het Samenwerkingsverband (cluster 1-2).

Voor meer informatie kunt naast het lezen van onze zorgdocumenten ook een kijkje nemen op: http://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/

In ons Zorgdocument hebben wij de zorgniveaus nader uitgewerkt in het onderdeel “Onderwijszorgprofiel Passend Onderwijs”, met inbegrip van de begrenzing van de zorg die wij kunnen bieden.

Schoolklimaat

Leerlingen

Wij zorgen dat leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Dit doen we door hen veel structuur te bieden. We hanteren schoolregels en groepsregels. We zorgen er voor dat leerlingen niet in de verdrukking komen. Indien nodig hanteren we ons pestprotocol. We leren leerlingen om anderen, zowel andere leerlingen als volwassenen, met respect te behandelen. We maken hiervoor o.a. andere gebruik van ZIEN een methode voor sociale vaardigheden. Voor het volgen van de sociaal- emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het volgsysteem ‘Zien’.

We zorgen voor voldoende toezicht tijdens de pauzes en bij het in- en uitgaan van de school.

De inrichting van ons schoolgebouw (gemeenschappelijke ruimtes en lokalen) biedt structuur, is rustgevend en ordelijk. De schoolomgeving is kindvriendelijk en uitdagend en prikkelt leerlingen tot ontdekkend spelen.

Ouders:

Een goed contact met ouders vinden we essentieel. Immers, ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school is de deskundige als het gaat om onderwijskundige zaken. Leerkrachten zijn de professionals als het gaat om leerstofaanbod en pedagogisch didactische aanpak. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kind, de school is verantwoordelijk voor alle leerlingen. Wij zien ouders als partners. We nemen hen serieus, luisteren naar hen. Andersom verwachten wij van ouders dat zij onze deskundigheid en professionaliteit respecteren. We stimuleren actief de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun eigen kind en de betrokkenheid bij de schoolorganisatie. We zijn helder en transparant in de communicatie naar ouders. We zorgen er voor dat ouders voldoende zijn geïnformeerd. Dit geldt zowel voor informatie over de ontwikkeling van hun eigen kind(deren) als voor informatie over algemene schoolse zaken. Onze informatie naar ouders is eenduidig open en eerlijkContact tussen ouders en school staat beschreven in het beleidsplan ouderbetrokkenheid.

Personeel

Een voorwaarde om onze visie te verwezenlijken is het werken vanuit een heldere visie, waarbij de visie van de school een gedeelde teamvisie is. De teamleden van de Klimop staan achter de visie, handelen er naar en dragen de visie uit. Wij zorgen voor een professionele cultuur en een goed teamklimaat: een veilige sfeer, waarin we elkaar respecteren en waarin we elkaar (onder)steunen (ook naar buiten toe) en waarin we elkaar met een “open mind” tegemoet treden. Wij hebben duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden (en we ons houden aan de afspraken). Indien nodig geven we elkaar open feedback. We maken gebruik van elkaars talenten (collegiale consultatie) en we zorgen ervoor dat we ons voortdurend scholen en ontwikkelen.