Interschool
Externe Instanties
Recente Tweets


Externe contacten

De school maakt gebruik van ondersteuning van diverse instanties en personen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

U klikt vanzelf door naar de website van de instantie en/of persoon

 

Cedin ondersteunt onze school bij onderwijskundig beleid en helpt ons met pedagogisch didactische onderzoeken. Klik voor algemene informatie hier.

 

Compaen ondersteunt onze school bij het versterken van het leesonderwijs. Klik hier voor meer informatie.

 

Logopedie houdt meer in dan alleen maar spraakles. Bij logopedie gaat het om mondelinge communicatie: spreken, horen, denken en begrijpen. Aan onze school is verbonden: Christa Vos

Orthopedagoog

Aan onze school is dit schooljaar mevrouw Sietske Bosman van CEDIN verbonden Voor meer informatie klik hier.

 

Geestelijk vormend onderwijs; Juf Rina Oosting. Voor meer informatie klik hier.

 

GGD Verpleegkundige mevrouw Marcella Mos Voor meer informatie klik hier.

 

Centrum voor jeugd en gezin Groningen: Het Centrum voor Jeugd en Gezin is op diverse manieren te bereiken:      

telefoonnummer: 0599 – 32 01 21      
email info@cjgv.nl -      
website klik hier       
via de inloopspreekuren op de locaties: kindercentrum MFA “’t Aambeeld” aan de Smederij 12 te Vlagtwedde.

 

Bibliotheek in gemeente Vlagtwedde Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor informatie van de Biebbus.

 

Heutink ICT De schoolnetwerken zijn door Heutink ICT ingericht en aangelegd en worden door hen beheerd. De schoolnetwerken zijn door Heutink ICT voorzien van actuele besturingssystemen. Daarnaast installeert, configureert en beheert Heutink ICT onderwijssoftware voor scholen en adviseert scholen bij de aanschaf en het gebruik er van. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Vertrouwenspersoon onderwijs voor personeel: mevrouw Gineke Lucas, g.lucas@gimd.nl, telefoonnummer: 06-10719978

Meer informatie klik hier.

 

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld (voor ouders en kinderen) Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900– 1113111 (lokaal tarief) Bereikbaar tijdens kantooruren Klik hier voor meer informatie


 

 

Jeugdgezondheidszorg

In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar uitgevoerd door de GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen  daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf de basisschoolleeftijd krijgen kinderen te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. In dit artikel leest u wat de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Groningen u en uw kind te bieden heeft.

Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht 
In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor en gezichtsvermogen. De kinderen worden tijdens dit onderzoek ook gemeten en gewogen. Ouders krijgen een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over voeding en bewegen. Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. De onderzoeken vinden alleen plaats als ouders hiervoor toestemming geven. Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt dan bekeken of er wat moet gebeuren.

Vragenlijst groep 2
Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van hun kind. Tijdesn het onderzoek neemt de doktersassistente de vragenlijst met u door. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of een arts van de GGD. Ook informeert de verpleegkundige bij de leerkracht of er kinderen zijn die de aandacht van de Jeugdgezondheidszorg nodig hebben. Zijn er bijzonderheden of vragen? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de verpleegkundige. Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak en/of taal? Dan kijkt de logopediste, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onderzoek nodig is.

Vragenlijst groep 7
Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD.

Vaccinaties
Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Kinderen krijgen deze vaccinaties om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond krijgen. Verder ontvangen alle 12-jarige meisjes 3 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker.

Informatie over gezondheid en opvoeding
GGD Groningen heeft veel informatie over gezondheid en opvoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om opvoedingsfolders over eten, pesten en seksuele ontwikkeling van kinderen. Maar ook om ouderavonden en materialen die scholen kunnen lenen voor activiteiten op het gebied van gezondheid.U kunt hiervoor terecht bij het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD. Het informatie Centrum is op werkdagen geopend van 10.00 16.30 uur.

Bezoekadres: Hanzeplein 120, 
Groningen.
Telefoon: 050 367 41 77.
E-mail: icg@hvd.groningen.nl

Neem ook eens een kijkje op www.ggdgroningen.nl/jeugd-opvoeding Op deze site zijn onder ander folders over de opvoeding te lezen en te downloaden.

Contact
Met vragen en problemen kunt u altijd terecht bij het Jeugdgezondheidszorgteam dat werkzaam is op de school van uw kind. De verpleegkundige houdt regelmatig spreekuur op school of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Op school is bekend waar en wanneer dit spreekuur is. U kunt het team Jeugdgezondheidszorg ook bereiken via het centrale GGD telefoonnummer: 050-3674991 op werkdagen van 8.00 uur-20.00 uur.

De schoollogopediste
Aan het begin van elk schooljaar worden alle kinderen tussen 4 jaar en 9 maand en 5 jaar en 9 maand door de logopediste gescreend. Aan de hand van deze test wordt vastgesteld of een kind logopedie nodig heeft of niet. Ook ouders en leerkrachten kunnen een kind aanmelden. De logopediste is een ochtend per week bij ons op school. Als er veel kinderen zijn in een schooljaar die hulp op dit gebied nodig hebben, wordt er een prioriteitenlijst gemaakt en/of doorverwezen naar privé-logopedie. Een goede spraak-taalontwikkeling is één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle schoolloopbaan. Door in een vroeg stadium ontwikkelingsachterstanden op te sporen en te behandelen kunnen veel leerproblemen voorkomen worden.

Hoofdluis
Iedereen kan hoofdluis krijgen. Luizen kunnen niet vliegen, niet springen, alleen maar lopen. Luizen lopen over van hoofd naar hoofd; aan de kapstok van muts naar muts. Ook al wast uw kind heel vaak de haren, dan nog kan hoofdluis de kop opsteken.  Luizen zijn kleine grauwe beestjes en zijn bijna zo groot als de kop van een lucifer. Ze leggen eitjes die ook wel neten worden genoemd. Ze zitten vaak in de nekharen, onder de pony en achter de oren. Deze neten hebben een witgele kleur en lijken op roos. Het verschil is, dat neten vastgekleefd zitten aan de haren en dat ze moeilijk los te krijgen zijn. Roos kun je zo uit je haren kammen.

Tips:

-Controleer uw kinderen wekelijks op aanwezigheid van hoofdluis. U kunt door vroegtijdige ontdekking voorkomen dat de hoofdluis zich gaat uitbreiden.

-Wees extra alert wanneer een gezinslid last heeft van jeuk op het hoofd.

-Controleer vooral achter de oren en in de nek.

De behandeling van hoofdluis:

-Om de hoofdluis weg te krijgen moet u het haar wassen met een speciaal middel waar de luis van doodgaat (verkrijgbaar bij drogist en apotheek). U moet alleen een bestrijdingsmiddel gebruiken als u echt hoofdluis heeft geconstateerd. Uit voorzorg behandelen heeft géén zin.

-Lees goed de gebruiksaanwijzing van het middel.

-Na behandeling de haren uitkammen met een stofkam.

-Om zeker te zijn dat alle neten en hoofdluizen zijn verwijderd kunt u de behandeling na 10 dagen herhalen.

-Bij het constateren van hoofdluis in het gezin moeten alle gezinsleden nagekeken worden.

-Besmette kleding, beddengoed, knuffels en dergelijke kunt u wassen of gedurende een week in een afgesloten plastic zak bewaren.

-Daarna de bank en de vloerbedekking goed stofzuigen.

-Wanneer u hoofdluis heeft opgemerkt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan de school melden om verdere besmetting te voorkomen?

-Na elke vakantie worden bij onze school alle kinderen gecontroleerd. Wilt u er voor zorgen dat ze deze dag het haar niet gevlochten hebben en er geen gel in het haar zit.

Meer informatie:
Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u bellen naar het telefonisch spreekuur van de verpleegkundige van de GGD.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het centrum voor Jeugd en Gezin is er voor ouders, jongeren en andere opvoeders die:

-Informatie willen over opvoeden en opgroeien

-Gewoon eens met iemand willen praten of een advies willen over opgroeien en opvoeden

-Met spoed hulp willen in de thuissituatie

Het Centrum voor Jeugd en Gezin werkt intensief samen met consultatiebureau, schoolververpleegkundige/arts, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, de school, jongerenwerk etc.

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is op diverse manieren te bereiken:

- telefoonnummer: 0599-320121

email: info@cjgv.nl

-website: www.cjgv.nl

-inloopspreekuur op de locaties: kindercentrum Ter Apel, Nederveen Cappelstraat 4 en 
 MFA “t Aambeeld”Vlagtwedde, Smederij 12. (kijk voor de openingstijden op www.cjgv.nl)

Het telefoonnummer 0599-320121  kunt u ook bellen indien u zich zorgen maakt over iemand in uw omgeving, wanneer u overlast ervaart van lawaai, stank, vervuiling, agressie door mensen uit uw omgeving. Dit telefoonnummer is ook het Meldpunt Veiligheid en Zorg.    

Zorg voor Jeugd Groningen

Informatie voor ouders/verzorgers

Opvoeden: niet altijd gemakkelijk
Kinderen opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Soms kun je daar best hulp bij gebruiken. Gelukkig zijn er veel organisaties die kunnen helpen. Maar soms lijkt het wel alsof er voor ieder probleem een aparte organisatie is. Waar moet je dan aankloppen? En werken die organisaties wel goed samen?

Overzicht is dus belangrijk. Voor u als ouder, maar ook voor medewerkers die betrokken zijn bij de hulpverlening. Voor een verpleegkundige of arts van GGD Groningen of leerkracht op school is het handig om te weten met welke organisaties u al afspraken heeft over de hulp die u krijgt. Dat soort afspraken komen te staan in de verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen.

Alle gemeenten in de provincie Groningen zijn vanaf 2010 aangesloten op een nieuw digitaal systeem: Zorg voor Jeugd Groningen. Zorg voor Jeugd Groningen registreert meldingen van belemmerende omstandigheden voor kinderen en jongeren bij opvoeden en opgroeien. Het systeem wordt ook wel aangeduid als Verwijsindex risicojongeren. De verwijsindex zorgt ervoor dat mogelijke hulpverlening aan een kind of gezin, soms door meerdere organisaties, goed op elkaar is afgestemd.

Voor wie?
Met de meeste kinderen en jongeren in Groningen gaat het gelukkig prima. Maar sommigen verkeren in minder gelukkige omstandigheden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gedrags-problemen, problemen in het gezin, schoolverzuim, drank- of drugsgebruik, of een vermoeden van huiselijk geweld of ander misbruik. Door deze problemen bestaat de kans dat ze tussen wal en schip raken. Voor deze kinderen is de verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen bedoeld.

Wie werken met het systeem?
Alle organisaties die professioneel betrokken zijn bij kinderen en jongeren werken met het systeem. Denk aan organisaties als de GGD, Bureau Jeugdzorg en instellingen voor Maatschappelijk Werk, maar ook aan scholen en kinderdagverblijven. Op de website www.zorgvoorjeugd.nu kunt u zien welke instellingen in uw gemeente op het systeem zijn aangesloten.

Hoe werkt Zorg voor Jeugd Groningen
De verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen is een registratiesysteem. Er wordt informatie in opgeslagen over u en uw gezin met het doel goede afspraken te maken en alle hulp die u krijgt zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de betrokken hulpverleners via het systeem te vragen om samen te werken. Meestal neemt een zorgcoördinator het voortouw. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat de betrokken hulpverleners goed samenwerken volgens een gezamenlijk plan. In dit plan wordt afgesproken wie de ouders informeert. De zorgcoördinator kan iemand zijn van GGD Groningen of iemand van Bureau Jeugdzorg. Dit laatste is het geval als er sprake is van hulpverlening die door Jeugdzorg geregeld wordt.

Vragen over onderwijs?

Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan een van de teamleden of aan de directeur. Vragen over het onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken kunt u voorleggen bij 5010. 5010 is de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefonisch op nummer 0800-5010 toets 4, op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur. Digitaal via de website www.50tien.nl. Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om zelf een vraag te stellen, die per e-mail wordt beantwoord. Bij 5010 kunt u terecht voor al uw vragen over openbaar onderwijs. Nadat u 0800-5010 heeft gekozen, toetst u 4 voor vragen over openbaar onderwijs.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Hier kunnen alle betrokkenen bij het onderwijs terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen.  Wordt  u binnen of in relatie tot uw school of onderwijsinstelling geconfronteerd met signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme dan kunt u ook contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs. Deze zal dan met u bezien op welke manier u op zorgvuldige wijze hiermee om kunt gaan. Net als bij de andere onderwerpen fungeert de vertrouwensinspecteur ook voor deze signalen als aanspreekpunt. De vertrouwensinspecteur kan met u zoeken naar de meest wenselijke aanpak.

Het meldpunt is op eenvoudige wijze telefonisch te bereiken.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief).

 

CEDIN Educatieve dienstverlening,

Lavendelheide 21

9202 PD   Drachten

088-0200300

www.cedin.nl

email: info@cedin.nl

 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs:   0800-8051 (gratis)’. Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,   ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs:

0900-1113111

 

KINDEROPVANG

Stichting   Kinderopvang Westerwolde

St. Luciastraat 4

Postbus 130

9560 AC Ter Apel

info@skwe.nl

www.skwe.nl

Hieronder resorteren:


Kinderdagverlblijf Kiekeboe

St.   Luciastraat 4
9561GC Ter Apel
0599-58241

Buitenschoolse opvang Ratjetoe

Dr. Koppiusstraat 23b en 23c
9561RP Ter Apel
0599-582417

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Ieniemienie

Smederij 20
9541AX Vlagtwedde
0599-312675

 

Kinderopvang Oost-Groningen

Hoofdweg 158, 9695 AR Bellingwolde; 0597-454988

gob@kiog.nl

www.kiog.nl

Gastouderopvang: kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar bij geselecteerde   gastgezinnen, voor werkende of studerende ouders. Opvang is mogelijk op vaste of flexibele tijden in de eigen woonplaats.