Interschool
Klachtenregeling
Recente Tweets


In het dagelijks werk op school zijn er vele contacten tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Op elke school doen zich daarbij wel eens probleempjes voor. Dat is op onze school niet anders. De meeste van deze zaken worden gelukkig zonder meer opgelost.

Soms lukt dat echter niet direct of minder goed. Daarom hebben we als openbare scholen afspraken gemaakt over de stappen die u kunt nemen om uw problemen aan te kaarten. 

Hieronder wordt stapsgewijs aangegeven hoe u verder kunt wanneer u het gevoel heeft dat uw problemen niet naar behoren worden afgehandeld. In eerste instantie gaat u met uw klacht gewoon naar:

1. De groepsleerkracht van uw kind.
De groepsleerkracht kent uw kind normaal gesproken het best en zal ook in veel gevallen voor een oplossing kunnen zorgen.

Heeft u het gevoel dat:

  • u bij de groepsleerkracht geen gehoor krijgt,
  • deze uw problemen niet kan oplossen,
  • het een schoolprobleem is,

dan gaat u naar:

2. De directie van de school.
U bespreekt met de directeur het probleem. Deze zal proberen uw probleem, indien mogelijk, op te lossen. Mocht u echter met deze oplossing niet  tevreden zijn, of heeft u het gevoel dat uw klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met:

3. Het bevoegd gezag, de wethouder.
In de eerste plaats kunt u dit schriftelijk doen. De wethouder neemt dan zo mogelijk binnen één schoolweek telefonisch contact met u op. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de wethouder.

Indien nodig wordt u uitgenodigd voor een gesprek, om samen naar een oplossing te zoeken. Wordt uw klacht of probleem niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u:

4. Een klacht indienen bij het bevoegd gezag van de school.
Dat moet dan wel schriftelijk. U kunt uw klacht sturen naar openbaar onderwijs gemeente Vlagtwedde. Gemeente Vlagtwedde, afd. OSW, t.a.v. dhr. L. Faber, postbus 14, 9550 AA Sellingen.

Wordt naar uw mening uw klacht dan ook nog niet zorgvuldig afgehandeld, dan kunt u:

5. Een officiële klacht indienen bij de Landelijke klachtencommissie voor het openbaar onderwijs.
Het adres is: Postbus 162, 3440 AD Woerden, tel: 0348-405245 / fax: 0348-405244.

Als u een officiële klacht indient bij het bevoegd gezag of bij de Landelijke klachtencommissie, is de officiële klachtenregeling van toepassing. Deze regeling ligt op school en bij de gemeente ter inzage.

Contactpersoon 
Elke school heeft een contactpersoon, die u kan doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Voor alle duidelijkheid; de contactpersoon mag zich niet met het probleem bemoeien. Voor onze school is de contactpersoon: Inge Westerbeek.

Vertrouwenspersoon
Als u een klacht heeft, kunt u ook de vertrouwenspersoon aanspreken. De vertrouwenspersoon gaat na of u samen met de school de klacht heeft proberen op te lossen, gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht.

Verder kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de school.

De vertrouwenspersoon is:

mevrouw Gieneke Lucas, g.lucas@gmail.com,
telefoonnummer: 06 20303802

per adres GIMD,
Postbus 632
8440 AP Heerenveen
088-800850

En tot slot.........
Ook met een goede klachtenregeling zal het niet mogelijk zijn om alle problemen helemaal bevredigend op te lossen. Het kan zelfs zo zijn dat uw klacht door ons niet op te lossen is. Wij zeggen u echter toe uw klacht uiterst serieus te zullen nemen.