Interschool
Visie en beleid
Recente Tweets

Missie basisschool Interschool
Elke school moet weten welk doel zij dient door het bestaansrecht van de school te beschrijven: de missie. De missie van basisschool Interschool is als volgt beschreven:

Interschool biedt een veilige, kansrijke en bovenal wereldse leeromgeving waarin leerlingen de mogelijkheid krijgen om weer te ontdekken dat ze er toe doen.

Visie basisschool Interschool 
Naast een missie heeft elke school een gezamenlijk richtpunt, een visie, nodig. Een visie geeft een ideaalbeeld van een gewenste toekomst, werkt uitdagend en inspirerend, motiveert tot vernieuwing en levert als zodanig een bijdrage aan het toekomstig beleid. Kortom, een visie is richtinggevend, motiveert en geeft binding. De visie van Basisschool Interschool is als volgt geformuleerd:

Op Interschool ontdekken, waarderen, benutten en ontwikkelen we de talenten van leerlingen, waarbij we thematisch onderwijs bieden vanuit de zone van de actuele ontwikkeling van leerlingen, rekening houdend met hun wereldse ervaringen nodig voor vervolgonderwijs in Nederland of elders in de wereld.

Wat vinden wij belangrijk op Interschool?
Een kind dat in Nederland is gearriveerd heeft rust en ruimte nodig om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Het kind moet zijn/haar houding ten opzichte van die nieuwe omgeving bepalen. De toekomst is onzeker en door de vele externe prikkels, denk aan: transfers van het ene centrum naar het andere, de invloed van de asielprocedure op het gezin, uitzetting van vrienden, familie en bekenden uit het asielzoekerscentrum, wordt de innerlijke rust van het kind verstoord. De ontwikkeling van het kind op school is hierdoor niet altijd stabiel en in opgaande lijn, maar stagneert dikwijls of ontwikkelt zich in neergaande lijn. De zogenoemde terugval van het kind na een traumatische gebeurtenis. Hechtingsproblematiek. Kopp-kinderen.

De school wil met onderstaande kernkwaliteiten de waarden en kwaliteiten van de missie verwezenlijken op een wijze die past binnen de visie van de school. Hiermee wordt richting gegeven aan het gedrag binnen de schoolorganisatie en wordt aangegeven welke gewenste onderwijsresultaten / onderwijsopbrengsten de school wil realiseren. 

Onderwijs
Er wordt onderwijs op maat gegeven; dat betekent werken in stamgroepen op leeftijd en niveaugroepen voor de vakgebieden: Nederlandse taal, rekenen en lezen. Andere belangrijke vakgebieden zijn: expressie, sociaal emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. In de lessen wordt consequent het directe instructiemodel gehanteerd. Het product (of de resultaten) en het proces leren zijn allebei belangrijk.

Leerlingen
Voor kinderen uit het COA zijn veiligheid, duidelijkheid en structuur belangrijk.

Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van talenten, van zelfstandigheid en van verantwoordelijkheidsgevoel; iedereen wordt gerespecteerd en we leren samenwerken. Kinderen worden onderwezen onder voorspelbaar leerkrachtgedrag.

Personeel
De talenten van de personeelsleden worden ingezet en verder ontwikkeld.
De leerkrachten hebben kennis van de omstandigheden van het kind dat woont in een COA en er is professionele betrokkenheid. We vormen een schoolteam met respect voor elkaar; er wordt met, aan en van elkaar geleerd. We spreken elkaar aan op goede en minder goede resultaten of processen; om elkaar als collega te helpen in de ontwikkeling, door iemand te wijzen op zijn/haar unieke bijdrage maar ook op de fouten die worden gemaakt. We denken in en werken aan oplossingen.

Sociale context
De school is verbonden aan het COA in Ter Apel en ontvangt de daar wonende kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar tot ongeveer 12 jaar. Daarnaast wil het schoolteam kinderen ontvangen die vanuit de gemeente Vlagtwedde worden aangemeld voor de taalklas.
In de taalklassen krijgen kinderen onderwijs die de Nederlandse taal nog niet beheersen. In deze klassen is het voornaamste doel om een kind in één tot anderhalf jaar het Nederlands te leren om het vervolgens door te laten stromen naar een reguliere groep.
De school streeft daarom naar balans in het onderwijsaanbod, waarin drie onderwijsarrangementen een rol spelen in wisselwerking met haar omgeving en we streven naar het adequaat in kunnen springen op de verschillende doelgroepen.

Goed onderwijs
De definitie van goed onderwijs baseren wij op onderstaande kenmerken: 

Cognitieve doelen staan niet los van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonder emotionele en sociale vaardigheden hebben cognitieve vaardigheden weinig waarde. Bij verstoring ervan kan het leerproces belemmerd worden of zelfs geheel blijven steken. 

Ieder kind wordt gewaardeerd om dat wat het presteert in relatie tot de mogelijkheden, inzet en motivatie. Vroegtijdig signaleren en diagnosticeren van leer -, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen is dan ook onze core-business.

Leerkrachten, ouders en leerlingen gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid en respect. Dat betekent dat we naar elkaar luisteren, elkaar respecteren en elkaar open en eerlijk tegemoet treden.

De betrokkenheid van ouders is van groot belang, omdat we immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding van hun kinderen. De ouders worden structureel betrokken bij schoolse activiteiten. In dit geheel is een goede communicatie onontbeerlijk.

De school heeft als onderwijsinstelling een verantwoordelijkheid in de vervulling van een aantal psychologische behoeften (Stevens, 2008):

Relatie (ik kan het net als anderen)
De vervulling van deze behoefte vereist een veilige omgeving waarin het kind erkenning ervaart om wie hij is. Wederzijds vertrouwen heeft tijd nodig en kan alleen ontstaan als de school een veilige plaats is, waarin het kind relaties aan kan gaan met leerkrachten en andere leerlingen.

Autonomie (ik kan het zelf)
Het kind moet zelf keuzes kunnen maken ten aanzien van zijn eigen ontwikkeling, ook al worden de keuzes gekleurd door loyaliteit. Onderwijs kan, hoewel in beperkte mate, helpen door de leerling als persoon te benaderen die er toe doet.

Competentie (ik kan het)
Het vervullen van de behoefte aan competentie betekent dat het kind ervaart om handelingsbekwaam en succesvol te zijn.

Vanuit bovenstaande kenmerken van goed onderwijs is onze definitie van goed onderwijs:

Onderwijs dat uitdagend en ontdekkend is, waarbij het schoolteam binnen de mogelijkheden wil aansluiten bij de onderbroken ontwikkeling van het kind. Zowel binnen de leerinhouden als binnen de didactische werkwijzen, waarbij rekening wordt gehouden met grote verschillen. De leerstof biedt naast de basisleerstof tevens mogelijkheden voor differentiatie.

Zelfstandig werken en zelfstandig leren is een voorwaarde om te komen tot onderwijs op maat; het draagt bij aan de vorming van de leerlingen tot zelfstandige personen en is van belang voor succeservaring in het vervolgonderwijs in Nederland of elders in de wereld.