Op d'Esch
OR
Recente Tweets

Een ouderraad heeft geen wettelijk geregelde bevoegdheden. De ouderraad is een belangrijk contactorgaan tussen ouders en school.

Taken en bevoegdheden van de O.R.

  • Het behartigen van belangen van de ouders en hun kinderen binnen het onderwijs en het vertegenwoordigen van deze ouders naar het team.
  • Informatie verstrekken aan ouders over voor ouders belangrijke zaken.
  • Beleidsvoorbereiding door meedenken en meebeslissen over schoolzaken.
  • Te bevorderen dat de ouders zich interesseren voor de school en ondersteunende werkzaamheden willen verrichten.
  • De M.R. te adviseren over door hen te nemen besluiten.

Onze ouderraad bestaat uit 9 leden. De ouderraad hoort een afspiegeling te zijn van de totale schoolbevolking. Elk jaar treedt volgens een door de ouderraad vast te stellen rooster een derde van de leden af. De aftredende leden zijn herkiesbaar, indien zij op het tijdstip van verkiezing behoren tot de ouders. De verkiezing vindt plaats tijdens de zakelijke ouderavond. De voordracht van een nieuwe kandidaat geschiedt door de ouderraad, in overleg met het team. Met dien verstande, dat het stellen van tegenkandidaten mogelijk is tot een uur voor de aanvang van de zakelijke ouderavond. We houden hierbij rekening met wijkvertegenwoordiging en verdeling mannen/vrouwen.

 

OUDERRAAD

Petra Busker (vz)

Jos Meijer

Alma Meendering (penn)

Wilfred Prins

Debby de Kraaij (secr)

Truida Timmer

Harm Rotgers

Eric Wegman

Marga Drenth