Plaggenborg
Schoolregels
Recente Tweets


Schoolregels
De school is de samenleving in het klein. Leerlingen, leerkrachten en ouders komen binnen de schoolhekken bijeen. De school wil graag het voorbeeld zijn van hoe mensen met elkaar omgaan. Hiervoor hanteert de school de nu volgende regels.

Algemene omgangsregels

 • We gaan respectvol met elkaar en met elkaars spullen om.
 • Pesten niet.
 • We spreken elkaar op school aan volgens de algemeen geldende fatsoens- en beleefdheidsregels.
 • We blijven van elkaar af.
 • We proberen elkaar op een rustige manier aan te spreken, dus schreeuwen en roepen niet.
 • We zorgen ervoor dat het schoolgebouw en de omgeving netjes gehouden wordt.
 • We gaan voorzichtig om met andermans spullen.
 • We voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van elkaar.

Regels op het plein en rond de school
De leerlingen:

 • Houden zich aan de algemene omgangsregels.
 • Betreden of verlaten het schoolplein via de toegangspoort.
 • Lopen met de fiets aan de hand op het schoolplein.
 • Zetten hun fiets netjes in het fietsenhok en gaan daarna direct het plein op.
 • Zijn, behalve bij slecht weer, altijd op het plein (dus binnen het hek).
 • Mogen als het gras droog is, na toestemming van de pleinwacht, achter school spelen.
 • Blijven op het plein, tenzij door de leerkracht met de taak pleindienst anders is besloten.
 • Mogen na overleg met de pleindienst alleen op het trapveldje achter school voetballen.
 • Mogen bij droog weer (en een droog plein) gebruik maken van het buitenspeelgoed.
 • Vragen altijd toestemming aan de pleindienst als zij het plein willen verlaten (bal pakken, containerdienst, enz.).
 • Melden problemen en/of ongelukjes bij de pleindienst.

Regels in school
De leerlingen:

 • Houden zich aan de algemene omgangsregels.
 • Van groep 1, en 2 hebben een eigen in- en uitgang op school.
 • Van groep 3 t/m 8 hebben een eigen in- en uitgang op school.
 • Vegen hun voeten bij het betreden van de school.
 • Hangen hun jas en tas netjes aan de kapstok.
 • Zetten eventueel hun laarzen in de entree van de school.
 • We wandelen in het schoolgebouw.
 • Komen niet in de nevenruimtes en de magazijnen.
 • Zitten op een stoel of kruk waarbij alle poten op de grond staan.
 • Nemen geen deodorant, parfum of andere geurtjes mee naar school.
 • Zetten (het geluid van) de mobiele telefoon uit. De telefoon blijft in de tas, jaszak of thuis.

Klassenregels:
De leerlingen:

 • Houden zich aan de algemene omgangsregels.
 • Verrichten bij toerbeurt klussen in de klas. De verschillende taken zijn samengevat op de takenlijst.
 • Hebben geschikte (buiten)gym- en zwemkleding.
 • Douchen na afloop van de gymles,  de jongens zijn hierbij gescheiden van de meisjes. Er is geen direct toezicht.
 • Nemen een veilige fiets mee, wanneer er schoolactiviteiten op de fiets worden uitgevoerd (gym, bezoek in de buurt, van huis naar school, enz.).
 • Mogen tijdens zelfstandig werken water drinken bij de wasbak.
 • Mogen ongevraagd naar de wc tijdens de les, mits dit niet tijdens een leerkrachtgebonden les of activiteit is. Per klas 1 jongen en 1 meisje tegelijk.
 • Eten 5 minuten voor of na de pauze hun fruit, dit valt onder de lestijd, er wordt dan voorgelezen, aan woordenschat gedaan of een klassengesprek gevoerd.

Regels voor ouders en verzorgers
Ouders/verzorgers:

 • Houden zich aan de algemene omgangsregels.
 • Brengen tijdig de leerkracht op de hoogte van een afwezigheid van hun kind(eren); ziekte, bezoek aan dokter, etc. Dit kan door dit te melden op school, per telefoon of per mail.
 • Houden rekening met de verlofregeling (zie 3.5) in geval van overige afwezigheid.
 • Hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de mail. Gebruik bij voorkeur het algemene e-mailadres (info@obsplaggenborg.nl), op deze manier wordt de mail door alle leerkrachten gelezen. Houdt hierbij rekening dat een mail gestuurd voor  16:00 uur nog gelezen wordt door de leerkracht, daarna wordt de mail pas de volgende dag behandeld.
 • Zorgen ervoor dat hun kind bij een (sport)blessure de school zo goed mogelijk blijft bezoeken, deelname aan gym is uiteraard niet verplicht.
 • Regelen het overblijven en de buitenschoolse opvang van hun kind(eren) via Rzijn.
 • Hebben tussen 8:10 uur en 8:15 uur de gelegenheid om met de groepsleerkracht kort te spreken over hun kind, duurt het gesprek langer dan wordt er een afspraak gemaakt.
 • Hebben na schooltijd ongeveer een kwartier de gelegenheid om kort met de groepsleerkracht te spreken. Wanneer een gesprek langer gaat duren wordt een afspraak gemaakt en hiervoor tijd vrijgemaakt.
 • Nemen bij het schoolhek afscheid van hun kind. Bij de onderbouwgroepen mag nog even meegelopen worden tot in de onderbouwhal.
 • Zorgen ervoor dat hun kind uit groep 3- 8 zelf hun spullen in de school brengt.

 

Regels voor de leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
De leerkracht/OOP:

 • Houdt zich aan de algemene omgangsregels.
 • Is minimaal 15 minuten voor aanvang van de school aanwezig.
 • Die als laatste vertrekt controleert ramen en deuren en activeert het alarm.
 • Zorgt voor een gezonde werksfeer (ventilatie, verlichting, zonwering, verwarming).
 • Gaat zuinig met de energie om.
 • Zorgt voor netheid in de klas en op de gangen.
 • Houdt het materiaal netjes en goed opgeruimd.
 • Zorgt ervoor dat de toiletten goed worden doorgespoeld.
 • Die wil roken doet dit buiten zicht van de leerlingen.
 • Bewaart geen leerlinggegevens in de klas maar in de kluis en digitaal.
 • Bewaart geen geld in de klas, maar in de kluis.
 • Houdt het klassenboek goed bij.
 • Registreert absentie en bijzonderheden in het leerlingadministratieprogramma.
 • Neemt tijd voor de ouders of maakt een afspraak.
 • Checkt regelmatig zijn/haar mail en het algemene mailadres.
 • Neemt bij langdurige ziekte van een kind contact op met de familie.
 • Bezoekt een kind bij een verblijf in het ziekenhuis.
 • Neemt bij ziekte contact op met de directeur.
 • Vervult zijn/haar buitenschoolse ta(a)k(en).
 • Vervult zijn/haar onderwijskundige taak.