Plaggenborg
Vakleerkrachten
Recente Tweets

Logopedie

Om te voorkomen dat jonge kinderen al op jonge leeftijd een onderwijsachterstand oplopen als gevolg van spraak- en taalproblemen, heeft de gemeente Vlagtwedde twee logopedistes in dienst ten behoeve van het basisonderwijs. Deze logopedistes bezoeken wekelijks alle basisscholen om kinderen te onderzoeken en te behandelen. Ouders kunnen via de school contact opnemen over de spraakproblemen van hun kind.

Een goede spraak- en taalontwikkeling is één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle schoolloopbaan. Door in een vroeg stadium ontwikkelingsachterstanden op te sporen en te behandelen kunnen veel leerproblemen voorkomen worden. De gemeente Vlagtwedde heeft daarom de logopedische zorg in het basisonderwijs als een speerpunt opgenomen in het onderwijskansenbeleid.
Logopedische behandeling op school heeft volgens de gemeente Vlagtwedde de voorkeur boven behandeling in een privé-praktijk. Het onderwijsproces wordt dan slechts voor een korte tijd onderbroken. Bovendien komt het de overdracht van het geleerde ten goede wanneer de logopediste in direct contact staat met de leerkracht.

De leerkracht is op de hoogte van de behandeling van het kind en kan desgevraagd de oefeningen herhalen. Voor ouders is de drempel om met de logopediste in contact te treden lager.

De logopedist werkt o.a. aan de volgende gebieden:

  • het gehoor: gehoorproblemen kunnen een goede spraak-taalontwikkeling in de weg staan.
  • de ademhaling: foutief ademhalen kan de stem en het spreken negatief beïnvloeden.
  • afwijkende mondgewoonten: duim- of vingerzuigen kan gebitsafwijkingen, foutief slikken of lispelen tot gevolg hebben.
  • de vloeiendheid: bijvoorbeeld stotteren
  • de taal: het begrijpen en het uitdrukken van gedachten is moeilijk door bijvoorbeeld te weinig woordkennis en door het niet kunnen vertellen in goede volledige zinnen.
  • de stem: heesheid.
  • nasaliteit: er wordt met teveel of met te weinig lucht door de neus gepraat.
  • auditieve functies: dat zijn de luisterfuncties. Het geheugen voor woorden en/ of zinnen is zwak. Verschillen horen tussen woorden die op elkaar lijken gaat moeilijk (peer-beer; boek-doek)
  • de articulatie: het nog niet kunnen uitspreken van één of meerdere klanken of klankverbindingen op een leeftijd dat dat wel verwacht mag worden.

In het begin van het schooljaar krijgen alle kleuters een aanmeldingsstrookje mee naar huis. De ouders kunnen daarop aangeven of ze logopedisch onderzoek wensen voor hun kind. De school raadt aan om deze screening te laten doen. De aangemelde kinderen worden onderzocht. Van alle kinderen tussen de 4 en 5 wordt een landelijke screeningstest afgenomen. Aan de hand van deze test stelt de logopediste vast of een kind logopedie nodig heeft of niet. De leerkrachten en de ouders kunnen ook kinderen van groep 3 tot en met groep 8 aanmelden. In overleg met de logopediste is eerdere aanmelding ook mogelijk (groep 1 of 2 of voorschools). Na de screening wordt een behandellijst, een controlelijst en een wachtlijst opgesteld. De ouders van de kinderen met problemen worden op de hoogte gebracht. De kinderen van de behandellijst worden op school behandeld. De kinderen van de wachtlijst worden, indien behandeling dringend gewenst is, doorverwezen via de huisarts naar een privé-praktijk of naar het ziekenhuis; de niet-dringende kinderen wachten een vrijgekomen plaats af. De kinderen van de controlelijst worden na verloop van tijd weer gecontroleerd.

Motorische remedial teaching

Op school wordt structureel motorische remedial teaching (MRT) gegeven. Vakleerkracht Titia Deuling is hiervoor opgeleid en voert deze taak uit op school. Zij is er op maandag 1 x in de twee weken in de middag)

MRT is een methode om opgelopen achterstanden in de ontwikkeling van de motoriek te verminderen of weg te nemen. Dit gebeurt door middel van eenvoudige en op elkaar afgestemde oefeningen. MRT wordt in overleg met de ouders uitgevoerd aan die kinderen die hiervoor in aanmerking komen. De MRT leerkracht neemt hierover contact op met de ouders. Op school ligt een informatiefolder over MRT.

Bewegingsonderwijs

De gymlessen worden op maandag (groep 3/4/5) en woensdag (groep 6/7/8) gegeven door vakleerkracht Tom Stelpstra. Op vrijdagochtend hebben groep 1/2 en groep 3/4/5 een extra uurtje bewegen van Ernst Bouwman van het huis van de sport.